Algemene voorwaarden

Karibold
Jan Van de Meersch
Cornelis de Herdtstraat 22
2640 Mortsel, BE
BE 0680 678 692

 

1. Toepassing

1.1 Karibold is een activiteit en handelsnaam van Jan Van de Meersch. De klant en Jan Van de Meersch worden in deze overeenkomst gezamenlijk “partijen” genoemd.
1.2 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes van en overeenkomsten tussen Jan Van de Meersch en de klant.
1.3 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant is uitgesloten.

2. Offertes en Overeenkomsten

2.1 De offerte heeft een geldigheidsduur van 8 dagen na de dagtekening van de offerte, tenzij schriftelijk anders door Jan Van de Meersch is aangekondigd.

2.2. De geoffreerde prijzen zijn exclusief de BTW.

2.3 De overeenkomst met de klant komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen deze 8 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Jan Van de Meersch.

2.4 Wijzigingen en verlengingen van een overeenkomst zijn alleen voor klant en Jan Van de Meersch bindend, indien ze schriftelijk / per e-mail zijn bevestigd.

2.5. De door medewerkers van Jan Van de Meersch afgegeven prognoses, adviezen, planningen, begrotingen en rapporten hebben, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, een louter indicatief karakter.

2.6 Alle prestaties van Jan Van de Meersch betreffen inspanningsverbintenissen.

3. Uitvoering overeenkomst

3.1 Jan Van de Meersch voert iedere opdracht uit met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector en conform de oorspronkelijke opdracht of offerte.

3.2 Jan Van de Meersch is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. Dit betekent eveneens dat Jan Van de Meersch de volledige vrijheid krijgt om beroep te doen op de diensten van gespecialiseerde derden, zoals derden met technische kennis, indien dit nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht.

3.3 Jan Van de Meersch hanteert verscheidene elektronische communicatiemiddelen, zoals email, om een vlotte en directe communicatie te garanderen. Als klant aanvaard je het gebruik en de waarde van deze communicatiemiddelen.

3.4 Een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht vereist een vlotte en proactieve medewerking van de klant zowel op eigen initiatief als op eenvoudig verzoek van Jan Van de Meersch. Hieronder valt uitdrukkelijk de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde materialen en informatie. Een gebrekkige medewerking en/of terbeschikkingstelling heeft steeds een impact op de verdere uitvoeringstermijn zonder dat dit aanleiding geeft tot enige compensatie jegens de klant.

4. Onafhankelijkheid 

4.1 Deze Overeenkomst doet geen arbeidsrelatie ontstaan en creëert evenmin een gezagsverhouding tussen de partijen onderling. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van Jan Van de Meersch om zelf alle wettelijke verplichtingen op vlak van sociale zekerheid, fiscaliteit en ondernemingsrecht te voldoen. De gefactureerde vergoedingen worden niet als loon uitgekeerd.

4.2 Indien er opdracht van Jan Van de Meersch erin bestaat de klant in contact te brengen met gespecialiseerde en gereputeerde leveranciers van specifieke oplossingen zal Jan Van de Meersch enkel verantwoordelijk zijn voor de optimale verbinding tussen beide partijen. Jan Van de Meersch is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de (software-)producten, oplossingen en enige andere handelingen van de leverancier ten aanzien van de klant. Deze verantwoordelijkheid blijft onverkort bij de leverancier.

4.3 Alle partijen erkennen dat de uitvoering van deze Overeenkomst geen onderlinge verhouding van exclusiviteit teweeg brengt. Dit betekent, onder andere, dat Jan Van de Meersch steeds de vrijheid heeft om gelijkaardige Overeenkomsten en opdrachten voor derde partijen uit te voeren.

 

5. Duur van de overeenkomst

5.1 De klant kan de overeenkomst met Jan Van de Meersch kosteloos beëindigen tijdens de eerste maand na sluiting van de overeenkomst, voor zover Jan Van de Meersch haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat. Deze opzegging moet schriftelijk/per e-mail geschieden. Indien de werkzaamheden van Jan Van de Meersch reeds zijn begonnen, is de klant aan Jan Van de Meersch een vergoeding in verhouding tot de reeds verrichte diensten verschuldigd ten belope van minstens 50% van het overeengekomen maandhonorarium.

5.2 Iedere partij kan de overeenkomst ten allen tijde tussentijds beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging gericht aan de tegenpartij. De klant moet zijn opzegging richten tot Jan Van de Meersch. De overeenkomst blijft na opzegging gelden tot het einde van de maand waarin de opzegging gedaan is. Naast betaling van alle door Jan Van de Meersch verrichte diensten, zal de klant ook de eventuele kosten, die Jan Van de Meersch moet maken als gevolg van deze voortijdige beëindiging, betalen.

5.4 Jan Van de Meersch kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de klant op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting van de klant worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Jan Van de Meersch binnen 8 dagen na de ontvangst van de schriftelijke/per e-mail ingebrekestelling alsnog niet nakomt, heeft Jan Van de Meersch het recht om zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Jan Van de Meersch stelt de klant hiervan schriftelijke/per e-mail op de hoogte. Naast betaling van alle door Jan Van de Meersch verrichte diensten, zal de klant ook gehouden zijn tot vergoeding van alle kosten verbonden aan deze voortijdige beëindiging, inclusief de gederfde inkomsten van Jan Van de Meersch.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 De klant is verplicht de door hem (deels) aanvaarde facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Jan Van de Meersch is aangekondigd, door overschrijving op het rekeningnummer van Jan Van de Meersch: IBAN BE84 1431 0134 1459 (ten name van Jan Van de Meersch – BIC: GEBA BB BE – bank Fintro (Fortis Bank).

6.2 Elke betaling wordt aangerekend op de oudste factuur en eerst op de verschuldigde interesten en kosten.

6.3 Alle kosten die gepaard gaan met de betaling zijn ten laste van de klant.

6.4 In geval van niet-betaling na de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van 12 % per jaar van toepassing. Na versturen van een ingebrekestelling zal tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 12 % van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €125,–, exclusief BTW. Dit doet geen afbreuk aan het recht van Jan Van de Meersch om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling.

6.5 Indien het voorwerp van deze Overeenkomst een overdracht van enige vorm van eigendom uitmaakt, blijven de geleverde producten exclusieve eigendom van Jan Van de Meersch tot op het moment van de gehele betaling door de klant. De klant verbindt er zich toe derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen indien dit nodig blijkt.

 

7. Klachten & protest tegen de factuur

7.1 De klant dient elke klacht binnen 15 dagen na levering van de dienst schriftelijk/per e-mail aan Jan Van de Meersch kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn geldt dat de klant de uitvoering definitief heeft aanvaard.
7.2 M.b.t. facturen begint deze termijn op de factuurdatum. Bij gebreke van tijdig protest geldt de factuur als definitief door de klant aanvaard.
7.3 Het indienen van klachten heeft geen invloed op de betalingsverplichting.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Jan Van de Meersch blijft beperkt tot elke zijn toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt door zijn zaakvoerders, medewerkers of aangestelden in de uitvoering van zijn verbintenissen uit deze Overeenkomst. De aansprakelijkheid van Jan Van de Meersch blijft in ieder geval beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen. Jan Van de Meersch is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van bovenstaande tekortkoming. Onder indirecte schade moet men ten minste volgende schade verstaan: elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene en operationele kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke schade. Voorgenoemde opsomming is op niet-limitatieve wijze samengesteld. Jan Van de Meersch is eveneens niet aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

8.2 In geval van overmacht of vreemde oorzaak worden alle verplichtingen van Jan Van de Meersch uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de situatie. Overmacht is iedere situatie waarbij een vreemde oorzaak, overmacht of toeval Jan Van de Meersch verhindert zijn verbintenis na te komen. Dit wil zeggen dat het moet gaan om een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van Jan Van de Meersch, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis. Jan Van de Meersch is niet aansprakelijk voor de gevolgen bij de klant van overmacht, zoals bijv. stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarop Jan Van de Meersch geen controle heeft.

8.3 De aansprakelijkheid van Jan Van de Meersch is in elk geval beperkt tot ofwel de gedeeltelijke terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Jan Van de Meersch.

8.4 De totale aansprakelijkheid van Jan Van de Meersch zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Jan Van de Meersch gedurende de maand voorafgaand aan het schadegeval werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.5 M.b.t. diensten van derde-leveranciers aanvaardt Jan Van de Meersch geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die deze derden bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

9. Aansprakelijkheid hardware & software

9.1 Jan Van de Meersch is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van het disfunctioneren van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software), dit zowel wegens externe overmachtsfactoren (stroomuitval, blikseminslag, ...) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, waardoor o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma‟s en/of gegevens kan optreden.

9.2 De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma‟s en halfgeleiders.
10.2. Alle materialen die Jan Van de Meersch ontwikkelt en/of ter beschikking stelt in uitvoering van deze overeenkomst worden beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Jan Van de Meersch en/of licentiegevers. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats naar aanleiding van deze overeenkomst. Als klant verkrijg je enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave op een wijze die in overeenstemming is met het gespecificeerde voorwerp van deze overeenkomst. Deze toegekende rechten worden op een niet-exclusieve en niet-overdraagbare wijze toegekend aan de klant.
10.3. In het geval dat er diensten worden geleverd met betrekking tot design worden de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van het door Jan Van de Meersch gecreëerde product overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Jan Van de Meersch kan bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van foto's of tekeningen die hem ter beschikking werden gesteld door een online databank, al dan niet tegen betaling en onder de voorwaarden zoals bepaald door de online databank. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om kennis te nemen van de gebruikslicentie zoals die van toepassing is op de foto's of tekeningen. Jan Van de Meersch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto‟s en illustraties.
10.4. De online marketingcampagnes die door Jan Van de Meersch worden ontwikkeld, uitgebouwd, geïmplementeerd en beheerd, blijven te allen tijde eigendom van de klant. De accounts die worden aangemaakt, nodig voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten, zijn op naam van de klant, tenzij schriftelijk/per e-mail anders is overeengekomen. Jan Van de Meersch zal enkel een „beheersfunctie‟ kunnen uitoefenen waardoor Jan Van de Meersch het recht heeft alle handelingen op deze accounts te verrichten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Voorbeelden hiervan zijn de accounts voor Google Adwords, Bing advertising, Google Analytics, Facebook Advertising, etc.

11. ‘Tools’ & andere hulpmiddelen

11.1. Om de performance en prestaties van de klant te kunnen meten, opvolgen en monitoren, maakt Jan Van de Meersch o.m. gebruik van zogenaamde tools. Het merendeel van deze programma's en pakketten zijn standaard en betalend. De kosten hiervan worden door Jan Van de Meersch gedragen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de klant. Jan Van de Meersch stelt een overzicht van deze standaardtools na diens verzoek aan de klant ter beschikking.

11.2 Indien voor de klant van een specifieke (niet-standaard) tool of externe dienst gebruik dient te worden gemaakt, heeft Jan Van de Meersch het recht de kosten hiervan aan de klant door te berekenen.
11.3. Jan Van de Meersch is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens die uit het gebruik van de tools voortvloeien. Jan Van de Meersch zal deze gegevens, waar mogelijk, verifiëren en bezien of deze overeenkomen met de realiteit.

 

12. Budgetten

12.1. De advertentiebudgetten die nodig zijn ter financiering van de online marketingcampagnes staan los van het (in de regel maandelijkse) honorarium dat Jan Van de Meersch zijn klant in rekening brengt voor het ontwerpen, bouwen en beheer van de campagnes en strategieën.

12.2. De klant is verplicht de advertentiebudgetten rechtstreeks over te maken aan de organisaties via welke er geadverteerd wordt. Dit geschiedt door een (company) credit card van de klant aan haar account te koppelen, of door middel van een overschrijving van het budget naar de organisatie die de advertentieruimte ter beschikking stelt. Jan Van de Meersch is niet aansprakelijk voor het (al dan niet tijdelijk) verlies van geldsommen.

 

13. Geheimhoudingsplicht

13.1 Jan Van de Meersch en de klant verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie, de bedrijfsgeheimen en iedere andere redelijkerwijs vertrouwelijke informatie die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

13.2 Alle door Jan Van de Meersch ontwikkelde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik, zoals niet-toegestane doorgifte naar derde partijen, zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe bijkomende facturatie ten belope van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De klant is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. De klant is ertoe gehouden Jan Van de Meersch voorafgaand te contacteren in geval van onduidelijkheden omtrent een al dan niet geautoriseerd gebruik.

 

14. Verwerking persoonsgegevens

Voor zover de klant toegang heeft tot persoonsgegevens (bijvoorbeeld door registratie van bestellingen of transacties) of deze verwerkt, en Jan Van de Meersch hier inzage in verleent, heeft Jan Van de Meersch enkel de hoedanigheid van „feitelijke verwerker‟ die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. De klant behoudt in ieder geval de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens (Privacywet, 8 december 1992). De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

15. Referenties

Jan Van de Meersch heeft het recht om de voor de klant ontwikkelde strategie op te nemen in haar referentieportfolio en hierbij gebruik te maken van de courante handelstekens van de klant. Jan Van de Meersch zal geen bedrijfsgevoelige gegevens van de klant daarin opnemen of anderszins publiceren.

16. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en overige bepalingen.

16.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Jan Van de Meersch. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.

16.2 De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Jan Van de Meersch heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.

16.3 De rechten en plichten van beide partijen zijn uitsluitend in deze Overeenkomst vastgelegd. Afwijkingen en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze in onderlinge overeenstemming tussen de partijen tot stand gekomen zijn en schriftelijk vastgelegd zijn.

16.4 Jan Van de Meersch kan zijnrechten of plichten uit deze Overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Hierbij garandeert Jan Van de Meersch dat deze derde partij dezelfde kwaliteitsvereisten hanteert bij de verdere uitvoering van de Overeenkomst. Dit kan zonder de instemming van de klant en zonder dat dit aanleiding geeft tot enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de Overeenkomst.

KARIBOLD  |  Cornelis de Herdtstraat, 2640 Mortsel (Antwerpen)  |  +32 478 88 09 33                             


© 2019 - Ontwerp en ontwikkeling door Karibold | Jan Van de Meersch

|